Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania

Procedura Certyfikacji

Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania

w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju

 

Warunkiem przystąpienia do procesu certyfikacji jest:

 • ukończenie studiów pierwszego stopnia;
 • co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń;
 • przeprowadzenie w ciągu ostatnich dwóch lat co najmniej 400 godz. szkoleniowych.

 

Etapy Procesu Międzynarodowej Certyfikacji Trenera Zarządzania

 

I. Proces zgłaszania się, weryfikacji i rejestracji Kandydata/ki

 

1. Zgłoszenie się Kandydata/ki, który spełnia wstępne warunki do procesu Certyfikacji. Zgłaszając się Kandydat/ka składa osobiście w biurze Stowarzyszenia (ul. Nowohucka 92a/1, 30-728 Kraków, godz. 9.00 - 13.00) lub przesyła  pocztą zgłoszenie do Procesu Certyfikacji wraz z załącznikami:

 1. CV (według wzoru);
 2. Wykaz przeprowadzonych szkoleń (według wzoru);
 3. List motywacyjny;
 4. Listę minimum 5 kontaktów referencyjnych.

2. Analiza dokumentów przez Lidera Procesu Certyfikacji (maksymalnie 14 dni).

3. W przypadku pozytywnej opinii Lidera Procesu, z Kandydatem/ką w ciągu maksymalnie 14 dni od zakończenia oceny, zostaje przeprowadzona przez Lidera Procesu rozmowa, której celem jest ustalenie motywacji oraz możliwości spełnienia warunków otrzymania Certyfikatu.

4. W przypadku pozytywnej opinii Lider Procesu podejmuje decyzję o zatwierdzeniu Kandydata/ki. W przypadku negatywnej opinii Lidera Procesu, Kandydat/ka otrzymuje odmowę wraz z uzasadnieniem.

5. Po podjęciu przez Lidera Procesu decyzji o zatwierdzeniu Kandydata/ki, biuro Stowarzyszenia przekazuje informację o zgłoszeniu wraz z CV i listem motywacyjnym do wszystkich Członków Stowarzyszenia MATRIK z możliwością wyrażenia opinii o Kandydacie w ciągu 7 dni od daty przesłania informacji.

6. Po zasięgnięciu opinii Członków Stowarzyszenia MATRIK, Zarząd podejmuje decyzję w kwestii zawarcia umowy z Kandydatem/ką.

7. Po podpisaniu umowy Kandydat/ka wpłaca pełną kwotę lub I ratę na konto Stowarzyszenia.

8. Proces budowania Portfolio rozpoczyna się po dokonaniu przez Kandydata wpłaty  I raty zgodnie z podpisaną umową.

 

II. Proces budowania Portfolio

 

1. Lider Procesu przydziela Kandydatowi Doradcę. Kandydat może wykazać inicjatywę w wyborze Doradcy.

2. Lider Procesu prowadzi Warsztat Certyfikacyjny dla Kandydatów zorganizowany najpóźniej 28 dni od daty dokonania wpłaty przez Kandydata.

Warsztat Certyfikacyjny służy wyjaśnieniu, na czym polega ocena na bazie kompetencji, jakie są sposoby zbierania dowodów na wykazanie kompetencji w zakresie poszczególnych standardów; ustaleniu zasad i harmonogramu pracy i współpracy między Doradcą i Kandydatem/ką.

Podczas Warsztatu Certyfikacyjnego Kandydat/ka otrzyma:

 • Podręcznik „Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania”;
 • Dokumenty pomocnicze w formie elektronicznej.

Warsztat certyfikacyjny trwa 1 dzień. Jego wynikiem jest:

 • Przygotowanie harmonogramu prac nad Portfolio;
 • Ustalenie formy konsultacji (spotkania, konsultacja telefoniczna, mailowa, Skype);
 • Poznanie innych Kandydatów/ek;

3.  W wyjątkowych przypadkach cele Warsztatu Certyfikacyjnego mogą być realizowane w ramach indywidualnej pracy Kandydata z Doradcą wcześniej wskazanym przez Lidera Procesu Certyfikacji dla Kandydata. W takim wypadku mówimy o Warsztacie Certyfikacyjnym Indywidualnym.

4. Budowanie Portfolio. Kandydat/ka w ramach pracy nad Portfolio otrzymuje 20 godzin (1 godzina = 60 minut) indywidualnego wsparcia od Doradcy, w tym:

 • Superwizję trenerską (obserwacja Kandydata/ki w trakcie prowadzenia zajęć; pełna sesja szkoleniowa – 90 minut), udzielenie pisemnej rozwojowej informacji zwrotnej.

5. Przedłożenie Portfolio do oceny w Biurze Stowarzyszenia do 12 miesięcy od daty Warsztatu Certyfikacyjnego lub Warsztatu Certyfikacyjnego Indywidualnego.

6. W przypadku nie złożenia Portfolio w wyżej wymienionym terminie Kandydat może wnioskować na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia o aneksowanie umowy w zakresie terminu złożenia Portfolio.

7. Materiał dowodowy zgromadzony w Portfolio nie może być starszy niż 2 lata. Za datę graniczną uznaje się datę złożenia portfolio w siedzibie Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK.

 

III. Proces oceny Portfolio

 

1. Lider Procesu w ciągu 7 dni od złożenia Portfolio dokonuje wyboru Asesora. W ciągu 7 dni Asesor odbiera Portfolio z biura Stowarzyszenia.

2. Ocena Portfolio przez Asesora jest dokonywana w ciągu maksymalnie 28 dni od daty odbioru Portfolio z biura Stowarzyszenia. Istnieje możliwość jednorazowego odroczenia oceny Portfolio w celu uzupełnienia materiału dowodowego. Termin odroczenia na uzupełnienie dokumentów określa Asesor, oceniając jaki czas jest potrzebny Kandydatowi/ce na uzupełnienie materiału dowodowego. Termin nie może przekroczyć 2 miesięcy.

3. W sytuacji konieczności uzupełnienia materiału dowodowego materiały zgromadzone w Portfolio zachowują swoją ważność.

4. Po dokonaniu oceny Asesor sporządza pisemną informację dla Kandydata/ki, zawierającą Plan Rozmowy Końcowej i Szczegółową informację nt. weryfikacji wszystkich standardów w 6 modułach. Wyżej wymienione dokumenty biuro Stowarzyszenia przekazuje Kandydatowi i w razie konieczności wspomaga proces ustalenia terminu rozmowy końcowej. Indywidualna rozmowa końcowa zostaje przeprowadzona w ciągu 28 dni od otrzymania przez Kandydata zaproszenia (Planu Rozmowy Końcowej).

5. Rozmowa końcowa ma charakter rozwojowy, trwa około 2 godzin i odbywa się w biurze Stowarzyszenia. W przypadku pozytywnej oceny Asesora w zakresie wystarczających kompetencji Kandydata/ki w 6 modułach, Asesor informuje o niej Kandydata/kę.

6. Stowarzyszenie MATRIK przyznaje Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju i zaprasza na uroczystość wręczenia Certyfikatu.

7. Wręczenie certyfikatu. Wręczenie Certyfikatu jest zawsze ważnym wydarzeniem w Stowarzyszeniu, dlatego ma uroczysty charakter. Często jest organizowane w połączeniu z innymi istotnymi wydarzeniami Stowarzyszenia.

 

IV. Procedura odwoławcza

 

1. W przypadku, gdy Asesor dokonał negatywnej oceny Portfolio, Kandydat/ka otrzymuje taką informację i może się odwołać do Lidera Procesu, w terminie 7 dni od daty otrzymania oceny Asesora.

2. W przypadku złożenia przez Kandydata/kę odwołania, Lider Procesu w terminie 7 dni powołuje nowego Asesora. Za ponowną ocenę Portfolio Kandydat/ka wnosi opłatę w wysokości 1500 zł. Procedura wraca do pkt III 2.

3. Negatywna opinia nowego Asesora powoduje ostateczne zamknięcie Procesu Certyfikacji.

 

V. Poufność

 

1. Stowarzyszenie MATRIK zobowiązuje się, że w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, jak i również po jej ustaniu, zachowa pełną poufność w stosunku do wszelkich informacji wynikających z tej umowy i nie wyjawi ich osobom trzecim, w wyłączeniem uprawnionych organów kontroli, chyba, że otrzyma wcześniejszą pisemną zgodę Kandydata.

2. Wszelkie materiały i dokumenty, w których posiadanie Stowarzyszenie MATRIK wejdzie w związku z wykonywaniem prac objętych umową, są i pozostaną własnością Kandydata. Stowarzyszenie MATRIK zwróci je Kandydatowi w momencie wygaśnięcia lub rozwiązania umowy.

3. Wszelkie dokumenty, które zostaną sporządzone przez Stowarzyszenie MATRIK w ramach wykonywania niniejszej umowy zostaną przekazane Kandydatowi nie później niż w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy. Stowarzyszenie MATRIK zatrzyma kopie takich dokumentów.

4. Procedura stanowi własność Stowarzyszenia MATRIK i nie może być powielana ani rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i jakimkolwiek sposobem – elektronicznie i mechanicznie, włączając kopiowanie, nagrywanie czy składowanie i pobieranie z jakiegokolwiek systemu przechowywania - bez wyraźnej pisemnej zgody Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK.

fb
Zapisz się do NEWSLETTERA:
newsletter
Na stronach internetowych Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności. Zgadzam się