Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania

Dołącz do nas

 

Korzyści z członkostwa w Stowarzyszniu Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK:

 • możliwość rozwijania kontaktów w środowisku trenerów, konsultantów i coachów poprzez organizowane warsztaty strategiczne, rozwojowe,
 • możliwość udziału w organizowanych przez Stowarzyszenie MATRIK szkoleniach, konferencjach i seminariach ze zniżką przewidzianą dla Członków,
 • możliwość rozwoju poprzez bezpłatny udział w comiesięcznych spotkaniach Regionalnych Klubów Trenerów Zarządzania MATRIK,
 • możliwość rozwoju poprzez: współpracę w zespołach projektowych i zespołach roboczych w ramach projektów realizowanych przez Stowarzyszenie,
 • dostęp do informacji otrzymywanych przez Stowarzyszenie z różnych instytucji publicznych, w tym z Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (PIFS), Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego (MPKU), PARP, MRR i innych,
 • informacje o ofertach pracy dla trenerów, konsultantów i coachów,
 • informacje odnośnie zamówień ofertowych i zaproszeń do przetargów, które są  przysyłane do Stowarzyszenia - w ramach opracowanej procedury,
 • informacje o przygotowywanych imprezach (np. targi; konferencje), na które Stowarzyszenie otrzymuje zaproszenie,
 • możliwość prezentowania siebie  poprzez stronę internetową Stowarzyszenia,
 • możliwość korzystania z biblioteki Stowarzyszenia zgodnie z regulamanem biblioteki,
 • rabat 20% na zakup książek wydawnicwa Wolters Kluwer.

 

Warunki przyjęcia do Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK:

 

1. Przesłanie w formie elektronicznej do Biura Stowarzyszenia MATRIK następujących dokumentów:

 • List Motywacyjny,
 • CV Kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zdjęcie,
 • Wykaz godzin szkoleń przeprowadzonych przez Kandydata zawierających informacje o uczestnikach, dacie szkolenia oraz dla jakiego podmiotu i z jakiego tematu szkolenie było prowadzone. (Ustala się minimalny limit przeprowadzonych godzin szkoleniowych lub konsultingowych  w ilości 150 godzin dla przedstawicieli biznesu, administracji publicznej lub NGO jako warunku koniecznego do nadania statusu członka stażysty Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK)
 • W przypadku niespełniania przez kandydata warunków, o których mowa w powyższym punkcie, kandydat może starać się o przyjęcie do Stowarzyszenia przeprowadzając otwarty warsztat przedstażowy, poprzedzający informację o kandydacie do członków Stowarzyszenia, który pozytywnie zostanie zarekomendowany przez minimum dwóch członków Zarządu.
 • Deklaracja Członkowska wraz z informacją o znajomości deklaracji i opłacenia składki wpisowej (100 zł) i składek członkowskich (15 zł miesięcznie) oraz znajomości i akceptacji dokumentów Stowarzyszenia,
 • Opinia jednego klienta, dla którego Kandydat prowadził szkolenie lub projekt konsultingowy,
 • Rekomendacje dwóch pełnoprawnych członków zwyczajnych Stowarzyszenia, z których jeden posiada co najmniej:
  • trzyletni okres członkowski w Stowarzyszeniu
  • lub od roku jest Koordynatorem Regionalnego Klubu Trenerów Zarządzania MATRIK
  • lub jest Członkiem Zarządu
  • lub Przewodniczącym jednego z pozostałych Ciał Statutowych

2. Wstępna akceptacja nadesłanych dokumentów.

 

3. Rozesłanie do wszystkich Członków Stowarzyszenia MATRIK informacji o Kandydacie. Każdy Członek Stowarzyszenia ma prawo w ciągu trwania stażu członkowskiego danej osoby wyrazić swoje zdanie/opinie o tej osobie.

 

4. Uchwała Zarządu SKiTZ MATRIK o przyznaniu statusu Członka- Stażysty (podjęta w okresie co najmniej 7 dni od momentu rozesłania informacji do Członków, pod warunkiem braku zastrzeżenia ze strony Członków odnośnie członkostwa Kadydata).

 

Zobowiązania Członków Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK:

 • przestrzeganie Statutu i Regulaminów Stowarzyszenia MATRIK,
 • opłacanie składek członkowskich.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do Biura Stowarzyszenia MATRIK,

na maila: stowarzyszenie@matrik.pl

Zapraszamy do współpracy!

 

Do pobrania:

 Deklaracja Kandydata

 


Warunki stażu członkowskiego:

 

1. Do zadań członka stażysty, w okresie stażu, umożliwiających otrzymanie statusu członka zwyczajnego należą:

a) przeprowadzenie szkolenia dla członków Stowarzyszenia:

 • istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia podczas spotkań Regionalnych Klubów Trenerów Zarządzania MATRIK w dowolnie wybranym regionie, gdzie Klub funkcjonuje,
 • istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w innej - ustalonej wcześniej z Zarządem SKiTZ MATRIK- formie.

b) przeprowadzenie prezentacji narzędzia lub metody stosowanej przez konsultanta

c) zastosowanie narzędzia lub metody stosowanej dla potrzeb Stowarzyszania lub określonej grupy (np. klubu, grupy formalnej)

d) przeprowadzenie innej formy działalności na rzecz Stowarzyszenia np.:

 • koordynowanie Regionalnego Klubu Trenerów Zarządzania MATRIK,
 • koordynowanie Grupy Formalnej,
 • napisanie artykułu jako przedstawiciel Stowarzyszenia w czasopiśmie, gazecie lub publikacji naukowej.

2. Realizacja zadań zawartych w pkt. a), b), c), d) jest alternatywna.

 

Zatwierdzić prace może:

 • dowolny Członek Zarządu SKiTZ MATRIK,
 • Koordynator Regionalnego Klubu Trenerów Zarządzania MATRIK,
 • Koordynator Grupy Formalnej
 • Członek z ponad pięcioletnim stażem.

Staż członkowski nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy.

 

Po upływie tego okresu Członek Stażysta, który nie wywiązał się ze zobowiązań otrzymuje odmowę przystąpienia do Stowarzyszenia z powodów nie dopełnienia warunków formalnych.

Ewentualne ponowne ubieganie się o członkostwo w Stowarzyszeniu funkcjonuje w oparciu o pełną procedurę przystąpienia do SKiTZ MATRIK.                     

 

fb
Zapisz się do NEWSLETTERA:
newsletter
Na stronach internetowych Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności. Zgadzam się