Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania

Statut

STATUT

Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK

04.06.2016 r.

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

  

§1

Organizacja nosi nazwę Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK, zwane dalej Stowarzyszeniem i działa na podstawie ustawy ”Prawo o Stowarzyszeniach” z dn. 7 kwietnia 1989 r (Dz. U. 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).

 

§2

Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość prawną.

 

§3

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.

2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić także działalność poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym kraju, w którym będzie prowadzić działalność oraz umowami międzynarodowymi.

 

§4

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania.

2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź o wystąpieniu z nich decyduje Zarząd Stowarzyszenia.

 

§5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia spraw może zatrudniać pracowników.

 

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

 

§6

Celem Stowarzyszenia jest:

1. obrona praw i interesów zawodowych członków Stowarzyszenia;

2. podnoszenie poziomu zawodowego i etycznego członków Stowarzyszenia;

2a. doskonalenie i rozwój zawodowy konsultantów, trenerów zarządzania i coachów.

3. propagowanie działalności gospodarczej i zasad gospodarki rynkowej;

4. kształtowanie profesjonalnego wizerunku konsultantów, trenerów zarządzania i coachów;

5. wprowadzenie dobrowolnego systemu certyfikacji dla konsultantów, trenerów zarządzania i coachów oraz propagowanie tego systemu jako gwarantującego wysoką jakość usług w zakresie konsultingu;

5a. działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa

6. współdziałanie z organizacjami i instytucjami krajowymi oraz międzynarodowymi w celu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz doskonalenia zawodowego konsultantów, trenerów zarządzania i coachów;

7. propagowanie zasad etyki zawodowej;

8. wspieranie i propagowanie idei uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning);

 

§7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. organizowanie wewnętrznych szkoleń, prowadzenie superwizji konsultantów, trenerów i coachów, lub konsultowanie procesów uczenia i rozwoju osób dorosłych; stworzenie płaszczyzny do wymiany doświadczeń i informacji;

1a. tworzenie i realizację zewnętrznych szkoleń o charakterze kursu i szkoły promujących zawód trenera. Działanie kursów i szkół regulują uchwały Zarządu;

1b. prowadzenie regionalnych Klubów Trenerów Zarządzania, których działanie regulują uchwały Zarządu;

2. promocję członków Stowarzyszenia na rynku;

3. określenie i propagowanie zasad etyki zawodowej oraz troskę o ich przestrzeganie;

4. utworzenie i uaktualnianie informacyjnej bazy danych związanych ze szkoleniami;

5. inspirowanie do aktywnego stosunku do pracy zawodowej;

6. integracja i wzmocnienie rozwoju rynku szkoleń i konsultacji poprzez tworzenie sieci współpracy, działania informacyjne;

7. stymulowanie bezpośredniej współpracy między klientami a ośrodkami konsultacyjno-szkoleniowymi;

8. rozpowszechnianie informacji na temat możliwości dalszego kształcenia, studiów i szkoleń, w tym zagranicznych oraz warunków ich podejmowania;

9. podniesienie jakości rynku pracy i zapewnienie gwarantowanych kwalifikacji konsultantów i trenerów poprzez utworzenie systemu certyfikacji zgodnego ze standardami Unii Europejskiej;

10. nawiązanie bezpośredniej współpracy międzyregionalnej i międzyorganizacyjnej, w tym z instytucjami Unii Europejskiej o celach zbieżnych z celami Stowarzyszenia;

11. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich;

 

§8

Stowarzyszenie podejmuje w szczególności:

1. współpracę z uczelniami polskimi i zagranicznymi, organizacjami społecznymi, instytucjami rządowymi i pozarządowymi, środkami masowego przekazu;

2. organizowanie seminariów, szkoleń, spotkań i innych imprez;

3. współpracę z firmami i przedsiębiorstwami;

4. współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi;

5. publikację materiałów informacyjnych i biuletynów;

6. prowadzenie baz danych;

 

§9

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Cały dochód z tej działalności jest przeznaczony na realizację celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

 

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

 

§10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. zwyczajnych;

2. wspierających;

3. honorowych;

4. stażystów.

 

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych zamierzająca realizować cele statutowe Stowarzyszenia.

2. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia stają się - z mocy Statutu - wszyscy jego Założyciele z momentem rejestracji Stowarzyszenia. Do Założycieli nie mają zastosowania wymogi określone w ust. 3

3. Nadanie statusu członka zwyczajnego następuje po upływie 6 miesięcy od daty złożenia deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia i realizacji wymogów okresu stażowego względem osoby posiadającej rekomendacje dwóch pełnoprawnych członków zwyczajnych Stowarzyszenia, z których jeden posiada co najmniej  trzyletni okres członkowski w Stowarzyszeniu lub od roku jest Koordynatorem Regionalnego Klubu Trenerów Zarządzania MATRIK lub jest Członkiem Zarządu lub Przewodniczącym jednego z pozostałych Ciał Statutowych.

4. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być również cudzoziemcy, także nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Członkami wspierającymi Stowarzyszenie mogą być osoby prawne aprobujące cele statutowe Stowarzyszenia i zobowiązujące się wspierać działalność Stowarzyszenia finansowo, merytorycznie lub organizacyjnie. Podmioty te są reprezentowane przez upoważnionego pisemnie przedstawiciela.

6. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny sposób wniosła szczególne zasługi dla Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu, po uzyskaniu przez Zarząd pozytywnej opinii Komisji Etyki.

7. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwał Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.

8. Członkiem stażystą staje się każda osoba fizyczna spełniająca wymogi § 11 ust. 1 i ust. 4, która złoży deklaracje przystąpienia do Stowarzyszenia poparta poprzez pisemną rekomendację zgodną z wymogami § 11 ust. 3.

 

§12

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:

1. udziału w działalności Stowarzyszenia zgodnej z celami statutowymi i przepisami prawa, w tym: uczestnictwa w seminariach, zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, itp. imprezach organizowanych przez władze Stowarzyszenia;

2. korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;

3. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;

4. udział w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie według posiadanych kompetencji i uprawnień, na bazie odrębnych umów;

 

§13

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:

1. aktywnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów i programu;

2. przestrzegania Statutu i uchwał Władz Stowarzyszenia;

3. regularnego opłacania składek członkowskich, których wysokość określa Walne Zgromadzenie;

4. przestrzegania zasad etyki zawodowej określonych w Kodeksie Etyki Zawodowej MATRIK;

 

§14

Członkowie wspierający mają takie same prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego na Walnym Zgromadzeniu.

 

§15

Członkowie honorowi:

1. mają prawo brać udział w pracach Zarządu i Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym;

2. mają prawo brać udział w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia z głosem stanowiącym;

3. mają prawo brać aktywny udział w pracach Stowarzyszenia;

4. nie mają czynnego prawa wyborczego;

5. są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

 

§15a

Członkowie stażyści:

1. Mają te same prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni z wyłączeniem §12 ust. 2 i ust. 4 oraz głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu.

2. Realizują działania przewidziane na sześciomiesięczny okres stażowy, uprawniające do otrzymania statusu członka zwyczajnego.

 

§15b

1. Do zadań członka stażysty, w okresie stażu, umożliwiających otrzymanie statusu członka

zwyczajnego należą:

1) przeprowadzenie szkolenia otwartego dla członków Stowarzyszenia;

2) występowanie w imieniu Stowarzyszenia podczas realizacji zadań statutowych po otrzymaniu zgody Zarządu.

3 )wykonanie innych zadań stażowych określonych w stosownych uchwałach

2. Realizacja zadań zawartych w § 15 ust. 1 pkt. 1, pkt. 2 i pkt. 3 jest alternatywna.

 

§15c

Stowarzyszenie współpracuje z Sympatykami. Sympatycy to uczestnicy regularnych spotkań Regionalnych Klubów Trenerów Zarządzania MATRIK nie będący członkami Stowarzyszenia. Posiadają oni prawo do zniżek na opłaty wstępu na wydarzenia organizowane przez Stowarzyszenie. Sympatycy nie posiadają innych praw i obowiązków dotyczących członków Stowarzyszenia.

 

§16

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje automatycznie na skutek:

1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi;

2. śmierci członka Stowarzyszenia;

3. utraty zdolności do czynności prawnych przez członka Stowarzyszenia;

4. prawomocnego wyroku skazującego członka Stowarzyszenia za czyn z niskich pobudek;

5. rozwiązanie podmiotu organizacyjnego członka wspierającego;

 

§16a

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia w przypadku:

1. prowadzenia przez członka działalności sprzecznej z celami Stowarzyszenia;

2. nieprzestrzeganie przez członków zwyczajnych paragrafu §13;

3. działania na szkodę Stowarzyszenia;

 

§17

1. Uchwały o wykluczeniu ze Stowarzyszenia stażystów, członków zwyczajnych oraz członków wspierających podejmuje Zarząd. Uchwały o wykluczeniu ze Stowarzyszenia członków honorowych podejmuje Walne Zgromadzenie Członków.

2. Członek wykluczony ze Stowarzyszenia ma prawo do odwołania się bezpośrednio do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od otrzymania w sposób skuteczny w formie pisemnej uchwały o wykluczeniu. Wniosek odwoławczy powinien być rozpatrzony przez Walne Zgromadzenie w pierwszym możliwym terminie.

 

 

Rozdział IV

Struktura organizacyjna i Władze Stowarzyszenia

 

§18

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie Członków;

2. Zarząd Główny zwany dalej Zarządem;

3. Komisja Rewizyjna;

4. Sąd Koleżeński;

5. Komisja Etyki Zawodowej

 

§19

1. Uchwały Władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych członków.

1a. Prawo głosu posiadają wyłącznie członkowie obecni na sali w trakcie głosowania. Nie istnieje możliwość pozostawienia pełnomocnictwa do oddania głosu przez osobę nieobecną innej osobie na głosowaniu.

2. Jeżeli Walne Zgromadzenie Członków nie dojdzie do skutku z powodu braku kworum, to termin drugiego walnego zgromadzenia ustala się na 30 minut po terminie pierwszego. W drugim terminie uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, niezależne od ilości głosujących członków.

 

§20

1. Kadencja wszystkich Władz Stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

2. Przewodniczący każdej z władz Stowarzyszenia wybierany jest przez Walne Zgromadzenie w pierwszej kolejności.

3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego lub Komisji Etyki w trakcie kadencji, dokonywane jest uzupełnienie przez Władzę Stowarzyszenia, której to dotyczy, lecz nie więcej niż 1/3 składu.

 

§21

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą Władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni i honorowi;

b) z głosem doradczym - członkowie wspierający, członkowie stażyści rzeczoznawcy i zaproszeni goście

 

§22

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków w szczególności należy:

1.    określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia;

2.    uchwalanie Statutu i jego zmian;

3.    uchwalanie i zatwierdzanie budżetu Stowarzyszenia;

4.    wybór członków Władz Stowarzyszenia: Zarządu, w tym Prezesa, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Komisji Etyki Zawodowej;

5.    ustalanie wpisowego i wysokości składek członkowskich;

6.   (skreślony);

7.    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia;

8.    nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;

9.    podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;

10.    rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu;

11.    podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

 

§23

1. Zwyczajne posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków zwołuje Zarząd nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy z własnej inicjatywy.

2. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia co najmniej 14 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez członka Stowarzyszenia w pisemnym oświadczeniu zawierającym zgodę na wysyłanie mu tego rodzaju powiadomień.

3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej 1/5 wszystkich członków Stowarzyszenia lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej podjęty w składzie co najmniej 1/2 członków. Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków powinno odbyć się nie później niż: w ciągu 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie na temat zgłoszony przez wnioskodawcę.

4. W przypadku, gdy Zarząd, będąc do tego zobowiązanym nie zwołuje Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisja Rewizyjna może je zwołać zachowując odpowiednio tryb wskazany w ust. 3 powyżej.

 

§24

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków.

2. Zarząd składa się z 3 do 7 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Walne Zgromadzenie Członków.

3. Zarząd ze swojego grona wybiera jednego do 2 Wiceprezesów.

4. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu w wyniku rezygnacji, wykluczenia lub śmierci w trakcie trwania kadencji Walne Zgromadzenie Członków dokonuje wyborów uzupełniających.

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb w obecności Prezesa lub Wiceprezesa, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje i organizuje Prezes lub Wiceprezes.

6) Do kompetencji Zarządu należy:

a) realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;

b) ustalanie budżetu i preliminarzy;

c) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków;

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;

e) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku trwałego;

f) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;

g) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej;

h) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (w tym przyjmowanie i wykluczanie).

i) przystępowaniu do innych organizacji, o których mowa w §4;

j) prowadzenie dokumentacji członkowskiej;

k) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia;

l) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

 

§25

Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy Prezesa i Wiceprezesa lub Prezesa i 1   Członka Zarządu lub Wiceprezesa i 1 członka Zarządu lub pełnomocnika upoważnionego przez Zarząd.

 

§26

1. Komisja Rewizyjna jest Władzą Stowarzyszenia powołana do kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, w tym Przewodniczącego, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków na okres 2 lat.

3. Komisja wybiera ze swojego grona Zastępcę i Sekretarza.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.

5) Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia;

b) kontrolowanie działalności Zarządu;

c) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji, a w uzasadnionych przypadkach do Walnego Zgromadzenia Członków o uchylenie uchwał Zarządu;

d) przeprowadzania co najmniej raz na 12 miesięcy kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, w tym Zarządu, zgodności działalności Władz Stowarzyszenia ze statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków;

e) bieżącej kontroli ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo – gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z przepisami prawa, w tym badanie rachunków zysków i strat;

f) składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Władzom Stowarzyszenia.

g) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd będąc do tego zobowiązany nie zwołuje takiego zgromadzenia

 

§27

1. Sąd Koleżeński jest Władzą Stowarzyszenia powołaną do kontroli działalności członków zgodnie z zasadami etyki zawodowej i standardami zawodowymi.

2. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków, w tym Przewodniczącego, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków na okres 2 lat.

3. Sąd Koleżeński wybiera ze swojego grona Zastępcę i Sekretarza.

4. Sąd Koleżeński podejmuje uchwały w składzie co najmniej 1/2 składu i przedstawia je Zarządowi oraz członkom Stowarzyszenia, których uchwała dotyczy.

5) Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

a) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia;

b) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkiem Stowarzyszenia a Władzami Stowarzyszenia z wyłączeniem Walnego Zgromadzenia; w przypadku sporu pomiędzy członkiem Stowarzyszenia a Sądem Koleżeńskim sprawę przejmuje Komisja Etyki;

c) wnioskowanie do Zarządu o wykluczenie ze Stowarzyszenia członków, którzy działają na jego szkodę.

 

§28

1. Komisja Etyki Zawodowej jest Władzą Stowarzyszenia powołaną do ustalenia zasad etyki zawodowej i kontroli tych zasad.

2. Komisja Etyki Zawodowej składa się z 3 do 5 członków, w tym Przewodniczącego, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków na okres 2 lat.

3. Komisja Etyki Zawodowej wybiera ze swojego grona Zastępcę i Sekretarza.

4. Komisja Etyki Zawodowej podejmuje uchwały w składzie co najmniej 1/2 składu i przedstawia je Zarządowi oraz członkom Stowarzyszenia, których uchwała dotyczy.

5. Do kompetencji Komisji Etyki Zawodowej należy:

a) ustalanie standardów etyki zawodowej i wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków o ich przyjęcie;

b) opiniowanie na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego lub na wniosek Członka Stowarzyszenia w sprawach dotyczących badania etyczności postępowania członków Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia; opinie przedstawiane są wszystkim pozostałym Władzom Stowarzyszenia;

c) wnioskowanie o pozbawienie praw członkowskich członków, którzy sprzeniewierzają się postępowaniu wg zasad etyki zawodowej;

d) ocena wniosków Zarządu o nadanie honorowego członkostwa Stowarzyszenia.

 

§29

Skreślony

 

§30

 

1. Poszczególne Władze Stowarzyszenia przesyłają swoje sprawozdania do wiadomości pozostałych Władz Stowarzyszenia minimum na 14 dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

2.  Sprawozdania powinny być ogólnie dostępne dla wszystkich Członków Stowarzyszenia na 7 dni przed Walnym Zgromadzeniem Członków. 

3. W przypadku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poszczególne Władze Stowarzyszenia przesyłają swoje ewentualne stanowiska do wiadomości pozostałych Władz Stowarzyszenia na 7 dni przed terminem takiego Zgromadzenia. 

 

§31

1. W przypadku sporu kompetencyjnego między poszczególnymi Władzami Stowarzyszenia, Władze, które weszły ze sobą w spór powołują po jednym arbitrze. Wybrani arbitrzy wspólnie wybierają jeszcze jednego arbitra, który jest przewodniczącym sformowanego w ten sposób kolegium. 

2. Zadaniem kolegium jest rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego, czyli ustalenie, w zakresie kompetencji którego ciała i w jakim stopniu leży rozstrzyganie sprawy, która spowodowała spór kompetencyjny.

3. Jeżeli w spór wchodzi nieparzysta liczba organów, wówczas organy te powołują po jednym arbitrze oraz wspólnie wybierają jeszcze dwóch arbitrów, z których jeden zostaje przewodniczącym sformowanego w ten sposób kolegium.

4. Arbitrzy wybierani są z pośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 

 

Rozdział V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

 

§32

Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości i nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia, inne prawa majątkowe i środki pieniężne. Majątek ten służy wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

 

§33

Źródłami powstawania majątku są:

1.wpisowe i składki członkowskie, które nie podlegają zwrotowi;

2. dotacje, subwencje, spadki, darowizny;

3. dochody z własnej działalności gospodarczej;

4. dochody z majątku Stowarzyszenia.

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§34

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez Walne Zgromadzenie Członków na podstawie uchwały podjętej większością dwóch trzecich głosów.

 

§35

1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków powziętej większością dwóch trzecich głosów.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 

§36

Statut został przyjęty uchwalą Założycielskiego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia odbytego w dniu 2 października 1997 roku w Zakopanem.

fb
Zapisz się do NEWSLETTERA:
newsletter
Na stronach internetowych Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności. Zgadzam się